sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Poslání služby

Posláním služby sociální rehabilitace je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat sociální službu, získávat nové dovednosti a zůstat přitom součástí svého přirozeného společenství, žít, vzdělávat se a pracovat běžným způsobem.

Popis služby

Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí s cílem nácviku společenských a sociálních dovedností, které směřují k samostatnosti, co největší soběstačnosti a k získání a udržení si pracovních návyků.

Hlavní cíle

 • umožnit uživatelům získat a rozvíjet, popřípadě znovu nabýt sociální a pracovní dovednosti, které jim pomohou k začlenění do společnosti a k podílení se na každodenním životě.
 • podpora při získávání a udržení si zaměstnání na volném trhu práce
 • podpora při posilování a uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti uživatele

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb, obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co se může uživatel například naučit:

 • jak vést vlastní domácnost (uklízet, prát, vařit,…)
 • jak hospodařit s penězi
 • jak cestovat
 • jak se pohybovat po městě, v okolí, podle map
 • jak se orientovat v čase a jak plánovat s ohledem na čas
 • jak jednat na úřadech, se zaměstnavatelem a podobně
 • jaká jsou základní pravidla společenského chování
 • jak pracovat s počítačem (hledat si práci, bydlení, zajímavosti, nové informace)

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • imigranti a azylanti

Věková struktura:

Od 5 do 64 let

Ve věku od 5 do 15 let věku je služba poskytována pouze osobám s poruchou autistického spektra (PAS) a osobám s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

Působnost služby:

Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Krásná Lípa a spádové obce

Konzultační hodiny pro nové uživatele:

Pondělí a středa od 9:00 do 16.00 hod. (po telefonické dohodě; možno sjednat termín i mimo konzultační hodiny)

Pracovní doba:

Po - Pá od 8:00 do 16:00 hod.po předchozí dohodě s uživatelem služby. Uživatel služby má možnost si sjednat i jiný termín mimo pracovní dobu.

Kontakt:

Ing. Zuzana Špinková